trandatdt

ubuntu

sudo systemctl status bluetooth

Đôi khi trên các hệ điều hành như Ubuntu, Pop!_OS, Arch Linux sẽ gặp lỗi không kết nối được thiết bị bluetooth. Khi xem log sử dụng systemctl thì sẽ thấy như sau:

Read more...