trandatdt

python

Puppeteer in Python

RuntimeError: This event loop is already running

Không rõ nguyên nhân là từ đâu nhưng trên các máy mình cài hệ điều hành Ubuntu 22.04 hoặc Pop!_OS 22.04 (thực ra được base trên Ubuntu 22.04) thì Pyppeteer không thể chạy được.

Read more...

numpy

Giả sử chúng ta muốn tạo ra một list chứa các số integer như sau:

arr = list(range(1000000))

Bạn đoán Python sẽ dùng bao nhiêu memory để lưu list arr? Hmm... Ở đại học ta được học integer là 4 bytes (tùy máy tính, tùy compiler), vậy tính ra với một triệu phần tử thì sẽ ~4MiB?

Trong thực tế, Python tốn ~36MiB để lưu arr và các số integer này.

Read more...

Test multiple flags at once in Python

Có nhiều cách để kiểm tra các flags cùng lúc trong Python:

Read more...

Merge two Python dictionaries in a single expression

Bạn có thể gộp 2 dictionaries trong Python 1 cách dễ dàng chỉ với 1 dòng lệnh duy nhất.

Read more...