trandatdt

pyppeeter

Puppeteer in Python

RuntimeError: This event loop is already running

Không rõ nguyên nhân là từ đâu nhưng trên các máy mình cài hệ điều hành Ubuntu 22.04 hoặc Pop!_OS 22.04 (thực ra được base trên Ubuntu 22.04) thì Pyppeteer không thể chạy được.

Read more...