trandatdt

postgresql

Optimistic concurrency control with sql

Bạn có một hệ thống thanh toán. Khi khách hàng giao dịch, code của bạn sẽ trừ tiền trong tài khoản của khách, chắc chắn rồi.

Giả sử khách hàng có user_id = 1 có giao dịch 100 VND, cách làm thông thường trông sẽ giống như thế này (bài viết sử dụng PostgreSQL để demo):

Read more...