trandatdt

linux

sudo systemctl status bluetooth

Đôi khi trên các hệ điều hành như Ubuntu, Pop!_OS, Arch Linux sẽ gặp lỗi không kết nối được thiết bị bluetooth. Khi xem log sử dụng systemctl thì sẽ thấy như sau:

Read more...

Daemon là gì?

Daemon là một thuật ngữ thường gặp khi các bạn sử dụng các hệ điều hành nhân Linux. Nó là chương trình chạy nền giống như các service trên Windows, có thể tắt mở tự động mà không ảnh hưởng gì đến giao diện người dùng. Các daemon process thường gặp như là web server hay là database.

Làm thế nào để kiểm tra các daemon?

Vì các daemon luôn luôn chạy nền nên để kiểm tra các daemon ta sử dụng lệnh sau:

service --status-all

systemd service list

Read more...