trandatdt

kafka

apache kafka

What is Kafka?

Nếu chưa biết Kafka là gì, bạn có thể tìm hiểu tại: https://kafka.apache.org/intro

Scaling your Kafka cluster

Một Kafka cluster gồm nhiều server chạy Kafka (trong kafka, mỗi server như vậy được gọi là một broker) để có tính sẵn sàng cao (high availability). Để đảm bảo khả năng chịu lỗi (fault-tolerant), các bản sao (replicas) của messages được duy trì trên mỗi broker, nhờ vậy nếu có server nào đó “sập” thì không xảy ra mất mát dữ liệu, cluster vẫn hoạt động bình thường.

Read more...