trandatdt

devops

ssl google cloud platform Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chuyển từ self-managed SSL certificates sang Google-managed SSL certificates trên Cloud Load Balancing mà không bị downtime.

Read more...

rabbitmq

Vấn đề

Đôi khi với RabbitMQ ta gặp 1 số queue mà khi sử dụng Management Plugin để xóa theo cách thông thường sẽ bị lỗi timeout, không thể xóa được.

Read more...

apache kafka

What is Kafka?

Nếu chưa biết Kafka là gì, bạn có thể tìm hiểu tại: https://kafka.apache.org/intro

Scaling your Kafka cluster

Một Kafka cluster gồm nhiều server chạy Kafka (trong kafka, mỗi server như vậy được gọi là một broker) để có tính sẵn sàng cao (high availability). Để đảm bảo khả năng chịu lỗi (fault-tolerant), các bản sao (replicas) của messages được duy trì trên mỗi broker, nhờ vậy nếu có server nào đó “sập” thì không xảy ra mất mát dữ liệu, cluster vẫn hoạt động bình thường.

Read more...