Làm thế nào để git bỏ qua (ignore) các file mà bạn chỉ muốn bỏ qua trên local?

Ignore files for just you in Git

Nếu bạn nghĩ bài viết này là về .gitignore thì xin chúc mừng bạn đã nhầm. ???

.gitignore là cách để bảo với git không tracking các file mà bạn muốn loại bỏ khỏi repository cho tất cả mọi người. Tức là nếu bạn thêm a.txt vào .gitignore thì git sẽ không track file với tên a.txt với tất cả mọi người làm việc trên repository đó. Tuy nhiên sẽ có lúc bạn muốn bỏ qua các file được tạo ra bởi các tools/editor. Trong 1 dự án thì có thể người dùng VSCode, người dùng Pycharm để code, lúc này việc thêm vào .gitignore có thể không phải là cách làm tốt nhất.

Vậy làm như thế nào mới đúng?

Rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm các file cần bỏ qua vào .git/info/exclude. Điều này hoạt động tương tự như bạn thêm vào .gitignore, chỉ có điều là chỉ dành cho local (trên máy bạn) mà thôi.

Keep in mind

Các file luôn luôn cần được bỏ qua thì nên được đặt trong .gitignore. Các file chỉ muốn bỏ qua trên máy local thì nên được đặt trong .git/info/exclude. ???

Tham khảo: https://dev.to/ryanlanciaux/ignoring-files-in-git-3ak1

#git #gitignore